Z punktu widzenia przedsiębiorcy, każde wdrożenie nowej technologii IT wprowadza modyfikacje do obecnego procesu produkcyjnego firmy. Proces produkcyjny to uporządkowany zespół działań (operacji, czynności), którego celem jest wykonanie określonych wyrobów i w wyniku, którego konsument (użytkownik) otrzymuje produkty (wyroby lub usługi).

Na Rys.  1 przedstawiono w formie graficznej podział procesu produkcyjnego firmy na jego podprocesy, tj.:

 • proces badań i rozwoju,
 • proces wytwórczy,
 • proces dystrybucji i obsługi klientów.

 

Rys.  1. Podprocesy procesu produkcyjnego w firmie

Źródło: Organizacja produkcji - procesów produkcji, B. Kobalczyk, SGGW za Durlik I., Inżynieria zarządzania: strategia i projektowanie systemów produkcyjnych, Seria: Podstawy Zarządzania, Wydawnictwo Placet, 2005.

 

Realizując projekt wdrożenia nowej technologii IT należy uwzględnić potencjalny wpływ danego wdrożenia na poszczególne elementy procesu produkcyjnego firmy, m.in.:

 • Wdrożenie nowej technologii IT może skutkować koniecznością zmian organizacyjnych w ramach procesu badań i rozwoju, np. projektanci otrzymują nowe narzędzia pracy i muszą projektować prototypy w nowym oprogramowaniu posiadającym znacznie więcej funkcji i możliwości.
 • Wprowadzenie modyfikacji do linii produkcyjnej wymaga szeregu czynności dodatkowych, m.in. przeszkolenia załogi, aktualizacji dokumentacji technicznej, analizy ewentualnych przestojów technologicznych związanych z wdrożeniem, itp.
 • Implementując (wdrażając) daną technologię zawsze należy zrewidować poprawność i adekwatność procesów pomocniczych. Dla przykładu:
  • zakup i instalacja nowego serwera wymaga także zapewnienia dostępu do ewentualnego wsparcia dostawcy w zakresie obsługi technicznej (do uwzględnienia np. w umowie na wsparcie zewnętrzne),
  • uruchomienie nowego produktu w aplikacji wspierającej sprzedaż pożyczek wymaga przeszkolenia zespołu telefonicznego wsparcia sprzedaży w zakresie zmian.   
 • Proces obsługi wytwarzania może wymagać usprawnień, np. ze względu na konieczność aktualizacji sposobu dokumentowania czynności technicznych, jako odpowiedź na uruchomienie dedykowanego podprocesu kontrolnego, audytowania, utrzymania czystości, wymaganego zmianami w prawie BPH, itp.
 • Przy adaptacji nowej technologii IT często konieczne są zmiany w procesie dystrybucji i obsługi klientów, wynikające np. z wdrożonych innowacji produktowych. Dla przykładu:
  • zespół ds. marketingu musi w nowej kampanii reklamowej uwzględnić dodatkowe informacje wynikające z wdrożonych zmian na witrynie internetowej przeznaczonej dla klientów (ze względu np. na ograniczenia funkcjonalne technologii),
  • konieczność monitorowania wydatków poprojektowych może wymagać uruchomienia dedykowanego subkonta do rozliczeń (np. ze względu na rozliczenie dotacji). 
    

Przykłady wpływu projektów IT na proces produkcyjny (jak wyżej) można mnożyć. Istotne jest posiadanie świadomości, iż wdrożenie technologii IT w firmie nie sprowadza się jedynie do prostego zakupu i uruchomienia aplikacji, ale stanowi element szerzej rozumianej adaptacji (przystosowania) technologii, wpływającej w dużym stopniu na cały proces produkcyjny firmy. W ramach projektów informatycznych prowadzonych przez INNOKREA zawsze szeroko analizujemy potencjalne obszary wpływu danego wdrożenia (w tym ryzyka).

W takim rozumieniu usprawnień procesu produkcyjnego należy pamiętać, iż każde wdrożenie IT wymaga pewnego okresu adaptacji całego przedsiębiorstwa (lub danej części organizacji) do wprowadzonej zmiany. Mamy wtedy do czynienia ze zjawiskiem tzw. stabilizacji produkcji, czyli okresie po którym firma wraca do poprzedniego lub lepszego poziomu efektywności modyfikowanego procesu produkcyjnego.