Rozpoczęcie działalności przez firmę Innokrea na nowych perspektywicznych rynkach zagranicznych.

Cel i planowany efekt projektu:

Celem realizacji projektu jest przegotowanie firmy Innokrea Sp. z o.o. na nowe rynki zagraniczne w postaci USA, Chin, Austrii i Hiszpanii.

Efekty realizacji projektu:

Wartość projektu:
Całkowita wartość projektu wynosi – 115 858,74 EUR (słownie: sto piętnaście tysięcy osiemset pięćdziesiąt osiem euro 74/100)

Wkład Funduszy Europejskich:
Dofinansowanie projektu stanowiące pomoc de minimis – 93 834,66 EUR (słownie: dziewięćdziesiąt trzy tysiące osiemset trzydzieści cztery euro 66/100)

Termin realizacji:
01.01.2023 – 31.07.2023