Rozpoczęcie działalności przez firmę Innokrea na nowych perspektywicznych rynkach zagranicznych.

Cel i planowany efekt projektu:

Celem realizacji projektu jest przegotowanie firmy Innokrea Sp. z o.o. na nowe rynki zagraniczne w postaci USA, Chin, Austrii i Hiszpanii.

Efekty realizacji projektu:

  • Udział w Targach Consumer Electronics Show USA w charakterze odwiedzającego.
  • Udział w Targach Targi Hannover Messe w Niemczech w charakterze odwiedzającego.
  • Udział w Targi Digital Enterprise Show w Hiszpanii w charakterze odwiedzającego.
  • Udział w Targi National Robot Exhibition w Chinach w (CRS EXPO) w charakterze odwiedzającego.
  • Zakup Platformy do kojarzenia różnego typu partnerów w realizacji projektów IT.

Wartość projektu:
Całkowita wartość projektu wynosi – 115 858,74 EUR (słownie: sto piętnaście tysięcy osiemset pięćdziesiąt osiem euro 74/100)

Wkład Funduszy Europejskich:
Dofinansowanie projektu stanowiące pomoc de minimis – 93 834,66 EUR (słownie: dziewięćdziesiąt trzy tysiące osiemset trzydzieści cztery euro 66/100)

Termin realizacji:
01.01.2023 – 31.07.2023

Biuro

ul. Małachowskiego 5

80-262 Gdańsk

Siedziba

ul. Lęborska 3b

80-386 Gdańsk