Hej, dzisiaj jako Innokrea opowiemy Wam trochę o tym czym jest RPC, serializacja, komunikacja międzyprocesowa oraz jak wiąże się to z systemami rozproszonymi. Jeśli nie czytaliście naszego artykułu o systemach rozproszonych, to zachęcamy.

 

Procesy, wątki i komunikacja

Jakiś czas temu w artykule o pisaniu własnego serwera wyjaśnialiśmy jak używać wątków w celu przyjmowania kolejnych połączeń od klientów. Dowiedzieliśmy się wtedy, że wątki, będące jedną z podstawowych jednostek wykonania na komputerze współdzielą pamięć procesu w ramach którego funkcjonują. Niektóre interpretery (jak np. CPython) nie pozwalają jednak na przetwarzanie danych równoległych ze względu na wewnętrzną ich implementacje (GIL). Wtedy, w celu zwielokrotnienia mocy obliczeniowej, zamiast podejścia wielowątkowego zastosować można podejście wieloprocesowe. Pojawia się tutaj jednak jeszcze jeden problem, ponieważ procesy nie posiadają współdzielonej pamięci - trzeba zastosować mechanizmy pozwalające na wymianę informacji pomiędzy nimi. System operacyjny jest w stanie zarządzać dostępem do zasobów dla procesów, ale to, jaki proces w jaki sposób komunikuje się z drugim, spoczywa na programiście. Rozróżniamy różne tryby komunikacji - między innymi: pamięć współdzielona (shared memory), przesyłanie komunikatów (message passing), potoki, potoki nazwane, kolejki czy RPC.

 

typy komunikacji międzyprocesowej

Rysunek 1 - typy komunikacji międzyprocesowej, źródło [1]

 

RPC

Implementując serwer w jednym z ostatnich artykułów wykorzystaliśmy do tego socket’y czyli jeden ze sposobów na komunikację międzyprocesową z wykorzystaniem sieci. Nie jest to jednak jedyny sposób na przekazywanie danych pomiędzy dwoma zdalnymi procesami. Mechanizm RPC (ang. remote procedure call) jest sposobem na zdjęcie z programisty odpowiedzialności za implementowanie przekazywania zdalnych wywołań. Programista jest w stanie wywoływać metody w ramach swojego programu prawie tak, jakby znajdowały się w tej samej klasie. Biblioteki wspierające RPC przetwarzają wywołaną metodę i upewniają się, że została ona wykonana po stronie drugiego procesu dokładnie raz.

 

zdalne wywołanie procedury w architekturze klient serwer

Rysunek 2 - zdalne wywołanie procedury w architekturze klient serwer, źródło [2]

 

Komponentem odpowiedzialnym w RPC za ukrywanie całej logiki wywołania procedury przez sieć jest tzw. ‘stub’. Wewnętrzna implementacja RPC sprawia, że niezależnie od tego, w jakim języku programowania napisany jest drugi proces oraz jakie kodowanie wykorzystuje (big-endian vs little-endian), jesteśmy w stanie wywołać odpowiednią procedurę. W sposób ukryty RPC przeprowadza tzw. marshalling obiektu, który jest procesem bardzo podobnym do serializacji i pozwala na przetworzenie wywołania do formy możliwej do przekazania przez sieć. Po wywołaniu procedury na procesie docelowym wykonywany jest ten sam proces w drugą stronę (ang. unmarshalling), w celu zwrócenia wyniku wywołanej metody.

Jednym z najpopularniejszych frameworków używanych do RPC jest stworzony przez Google gRPC. Rozwiązane jest wspierane przez kilka języków, wspiera strumieniowanie danych i wykorzystuje tzw. protobuf do serializacji danych.

 

Protobuf

Czym jest protobuf? Jest to niezależny od używanego języka mechnizm do serializacji danych i definicji interfejsów. Tak zwane IDL (ang. interface definition language) sprawia, że możemy zdefiniować interfejs potrzebny do wywołania procedury niezależnie od języka, a następnie taki interfejs odpowiednio skompilować. O takim mechanizmie mówi się, że jest language-agnostic lub language-neutral. Dodatkowo, serializacja jest lepsza niż w takich formatach jak JSON/XML i powoduje, że wiadomości przesyłane pomiędzy procesami są mniejsze.

 

Przykład - protobuf + Java + gRPC

Spróbujmy odtworzyć przykład, który pokazywaliśmy w poprzednim artykule o socketach, gdzie wysyłaliśmy drugiemu procesowi liczby do sumowania. Przygotujemy projekt w środowisku IntelliJ w Javie z użyciem gradle.

Po pierwsze należy utworzyć nowy projekt w Intelij i stworzyć plik build.gradle, w którym zdefiniujemy nasze zależności. Powinien on wyglądać następująco:

plugins {
  id "com.google.protobuf" version "0.9.4"
  id "java"
}

group 'org.example'
version '1.0-SNAPSHOT'

repositories {
  mavenCentral()
}

dependencies {
  testImplementation 'org.junit.jupiter:junit-jupiter-api:5.6.0'
  testRuntimeOnly 'org.junit.jupiter:junit-jupiter-engine'

  implementation group: 'com.google.protobuf', name: 'protobuf-java', version: '0.9.4'
  implementation group: 'io.grpc', name: 'grpc-all', version: '1.63.0'

  implementation 'javax.annotation:javax.annotation-api:1.3.2'
}

sourceSets {
  main {
    java {
      srcDirs 'build/generated/source/proto/main/grpc'
      srcDirs 'build/generated/source/proto/main/java'
    }
  }
}

protobuf {
  protoc {
    artifact = 'com.google.protobuf:protoc:3.13.0'
  }

  plugins {
    grpc {
      artifact = 'io.grpc:protoc-gen-grpc-java:1.39.0'
    }
  }

  generateProtoTasks {
    all()*.plugins {
      grpc {}
    }
  }
}

test {
  useJUnitPlatform()
}

 

Po zapisaniu pliku powinien pojawić się przycisk ‘reload’, który należy kliknąć, aby pobrać zależności. Po pobraniu zależności należy utworzyć w katalogu src folder main a w nim folder proto, w którym zdefiniujemy nasze interfejsy i klasy modelowe.

 

IntelliJ widok projektu

Rysunek 3 - Widok projektu

 

Przykładowa klasa proto może wyglądać następująco:

syntax = "proto3";
package com.example.grpc;

message SumRequest{
 repeated int32 numbers = 1;
}

message SumResponse{
 int32 sum = 1;
}

service SumService{
 rpc sum(SumRequest) returns (SumResponse);
}

 

Teraz z użyciem menu po prawej stronie (Gradle) należy skompilować nasz plik proto w celu dostosowania implementacji do używanego języka.

 

Gradle menu

Rysunek 4 - Gradle menu

 

Po dwukrotnym kliknięciu generateProto nasza klasa powinna się skompilować, a efekty kompilacji powinny być widoczne w build\generated\source\proto\main\grpc\com\example\grpc. Efektem kompilacji powinna być między innymi klasa SumServiceImplBase z której skorzystamy pisząc nasz serwis do sumowania.

 

Wygenerowana implementacja klasy bazowej ze zdefiniowanego pliku proto

Rysunek 5 - Wygenerowana implementacja klasy bazowej ze zdefiniowanego pliku proto

 

Teraz w folderze main/java utworzymy plik SumServiceImpl i odziedziczymy wygenerowaną klasę SumServiceImlBase

import com.example.grpc.SumServiceGrpc.SumServiceImplBase;
import com.example.grpc.SumServiceOuterClass.SumResponse;
import io.grpc.stub.StreamObserver;
import com.example.grpc.SumServiceOuterClass.SumRequest;
import java.util.List;

public class SumServiceImpl extends SumServiceImplBase {
  @Override
  public void sum(SumRequest request, StreamObserver responseObserver) {
    List numbers = request.getNumbersList();
    Integer sum = numbers.stream().reduce(0, Integer::sum);
    responseObserver.onNext(SumResponse.newBuilder().setSum(sum).build());
    responseObserver.onCompleted();
  }
}

 

Nadpisujemy metodę zdefiniowaną w pliku proto z użyciem dyrektywy @override, a następnie pobieramy przesłane liczby, dodajemy i zwracamy metodą onNext() i kończymy komunikację wywołując onCompleted().

Następnie utworzymy dwa pliki - plik serwera oraz plik klienta przesyłający liczby do serwera. Oba korzystają z napisanego przez nas serwisu.

Klasa serwera:

import io.grpc.ServerBuilder;
import java.io.IOException;

public class Server
{
  public static void main( String[] args )
  {
    try {
      io.grpc.Server server = ServerBuilder.forPort(8080).addService(new SumServiceImpl()).build();
      server.start();
      System.out.println("Server started!");
      server.awaitTermination();
    } catch (IOException e) {
      e.printStackTrace();
    } catch (InterruptedException e) {
      e.printStackTrace();
    }
  }
}

 

Klasa klienta:

 numbers = Arrays.asList(0, 1, 1, 2,4,5,6,2);
    ManagedChannel channel = ManagedChannelBuilder.forTarget("localhost:8080").usePlaintext().build();
    SumServiceGrpc.SumServiceBlockingStub stub = SumServiceGrpc.newBlockingStub(channel);
    SumServiceOuterClass.SumRequest request = SumServiceOuterClass.SumRequest.newBuilder().addAllNumbers(numbers).build();

    SumServiceOuterClass.SumResponse response = stub.sum(request);
    System.out.println(response.getSum());

    channel.shutdown();
  }
}

 

Wynik uzyskany po stronie klienta po uruchomieniu serwera i klienta

Rysunek 6 - Wynik uzyskany po stronie klienta po uruchomieniu serwera i klienta

 

Gdzie stosujemy gRPC?

Udało nam się skonstruować bardzo podstawowy projekt, dzięki któremu da się zademonstrować działanie gRPC w Javie. W jaki sposób jednak to rozwiązanie jest stosowane w programowaniu rozwiązań komercyjnych? Jakiś czas temu w naszym artykule dotyczącym systemów rozproszonych prezentowaliśmy różne architektury - w tym mikroserwisy. Część przykładów pokazywała tzw. event-driven architecture z zastosowaniem brokera. Nie jest to jednak jedyny sposób na realizację mikroserwisów. Architektura zorientowane na komunikację z użyciem gRPC jest szybsza i lżejsza jeśli chodzi o wielkość wiadomości (ze względu na serializację protobuf) w porównaniu choćby do JSON’a. Jeśli produkujesz aplikacje które są duże np. wielkości Netflixa, należy zastanowić się nad tym czy nie warto skorzystać z gRPC. Takie rozwiązanie może być szczególnie przydatne w aplikacji, która wymaga np. kolaboracji wielu użytkowników jednocześnie jak np. wspólna tablica na której piszą użytkownicy czy dokument jak w przypadku Google Docs.

 

Przykładowa architektura mikroserwisowa budowana w oparciu o gRPC

Rysunek 7 - Przykładowa architektura mikroserwisowa budowana w oparciu o gRPC, [3]

 

Podsumowanie

Udało nam się dzisiaj opowiedzieć o tym jak wygląda komunikacja międzyprocesowa, czym jest RPC oraz jak skonfigurować prosty projekt w Javie używający gRPC oraz protobuf. Jeśli jesteście chętni poczytać więcej o architekturach rozproszonych albo o socketach to polecamy nasze poprzednie artykuły. Do usłyszenia!

 

Źródła:

[1] https://www.guru99.com/inter-process-communication-ipc.html

[2] https://www.linkedin.com/pulse/remote-procedure-calls-rpc-umang-agarwal/

[3] https://techdozo.dev/grpc-for-microservices-communication/