Kluczowym instrumentem ukierunkowania strategii technologicznej (w tym IT) jest określenie celów strategii. Jako naturalny, ogólny cel strategii technologicznej przedsiębiorstwa określić można wzmocnienie jego potencjału technologicznego. W sytuacji konkretnych podmiotów rynkowych cel ten może zostać różnorako uszczegółowiony, stosownie do potrzeb, możliwości i uwarunkowań, w jakich funkcjonuje przedsiębiorstwo. Przykładowo, cel strategii technologicznej mógłby brzmieć następująco:

  • "Zastąpić w firmie technologie bazowe technologiami kluczowymi, by dorównać liderom sektora IT" lub
  • "Opanować i wdrożyć przed konkurentami zestaw technologii IT rozwijających się, aby zająć pozycję lidera w branży".

Aby tak zapisane stwierdzenie mogło być traktowane jako cel strategiczny, konieczne jest dodanie, w jakim czasie planowany stan powinien być osiągnięty, np. "... w ciągu 3 lat" lub "... do roku 2026".

Celów określających kierunki strategii technologicznej może być więcej, warto jednak pamiętać o zasadzie hierarchiczności celów strategicznych. W takim przypadku należy wyodrębnić cel główny, czyli najważniejszy cel strategiczny, który mógłby być punktem wyjścia do ustalenia zestawu (wiązki) celów szczegółowych, warunkujących i wspierających realizację celu głównego. Ponadto byłoby wskazane, aby:

  • cele miały charakter mierzalny,
  • stanowiły zintegrowaną całość, wzajemnie się wspierając, a przynajmniej nie będąc w konflikcie.

Ustalenie celów strategii technologicznej stwarza pole do określenia samej strategii. Przyjęto w ramach niniejszego artykułu, że strategię technologiczną przedsiębiorstwa rozumie się jako sposób (zasady, metody) korzystania z technologii w ramach realizacji jego strategicznych (długofalowych) celów technologicznych. W procesie kształtowania strategii technologicznej pomocne może być uwzględnienie odpowiedzi na pytania, które przytoczono poniżej.

  1. W jaki sposób zamierzenia określone celami i strategią technologiczną przełożyć na działania operacyjne, prowadzące do praktycznych efektów (np. produktów, procesów, procedur)?
  2. Jakie będą następstwa przyjętych celów i strategii technologicznej dla strategii globalnej przedsiębiorstwa oraz jego pozostałych obszarów funkcjonalnych?
  3. W jaki sposób zarządzać technologią i jej rozwojem w przedsiębiorstwie?
  4. Czy wypracowane w przedsiębiorstwie rozwiązania będą sprzedawane odbiorcom zewnętrznym? Jeśli tak - to komu i na jakich zasadach?

Ostatnie powyższe pytanie dotyczy sytuacji, w której transfer technologii jest ukierunkowany nie do firmy, gdy jest ona nabywcą technologii, lecz w sytuacji, w której oferuje ona własne rozwiązania nabywcom zewnętrznym, stając się ich dostawcą. Proces sprzedaży wymagają nie mniej starannego przygotowania, jak procesy nabycia technologii. Pamiętać jedynie trzeba o odmienności ról nabywcy i sprzedawcy technologii oraz o konieczności uwzględnienia tego w podejmowanych decyzjach i działaniach.

Dla przykładu, Innokrea pośród własnych celów strategicznych posiada jako nabywca technologii: m.in. cel polegający na nieustannym doskonaleniu kompetencji zespołu w rodzinie technologii Java Script pozwalających na efektywne i szybkie tworzenie aplikacji webowych i mobilnych. Z drugiej zaś strony jako dostawca technologii oferuje m.in. własny produkt IT - gotowy system aukcyjny dla zamkniętej grupy użytkowników (powstały na bazie kilkuletniego wykorzystania i rozwijania nowoczesnych i stabilnych technologii IT).

Strategia technologiczna jest planem urzeczywistnienia strategicznych wyborów przedsiębiorstwa w obszarze technologii. Wybrana opcja strategiczna powinna pozostawać w zgodności z ogólną strategią działalności gospodarczej oraz bazą kompetencji przedsiębiorstwa. Musi być również wykonalna pod względem technicznym, finansowym i organizacyjnym.

W praktyce wielu przedsiębiorców, szczególnie prowadzących małe i średnie firmy, realizuje strategie technologiczne, które nie są zapisane w żadnych oficjalnych dokumentach. Można je określić jako strategie intuicyjne. Nie można im odmówić wartości, choć ich przemyślenie i ujęcie w formie stosownych zapisów, systematycznie przeglądanych i weryfikowanych, mogłoby przyczynić się do poprawy ich jakości i uzyskania lepszych wyników wdrożenia.

Zmiana technologiczna jest zasadniczym czynnikiem wzrostu gospodarczego co sprawia, że wybór właściwej strategii technologicznej ma dla współczesnych przedsiębiorstw kluczowe znaczenie.

 

Skorzystaj z naszego doświadczenia i umów się na konsultacje dotyczące Twojej strategii biznesowej! Kliknij tutaj