Proces wyboru technologii jest jednym z podstawowych etapów transferu technologii (w tym rozwiązań IT) do każdej firmy. Wybór jest poprzedzony analizą i oceną potrzeb technologicznych przedsiębiorstwa, której wyniki powinny dać odpowiedź na podstawowe pytanie:

 • Czy potrzebną przedsiębiorstwu technologię pozyskać ze źródeł wewnętrznych czy ze źródeł zewnętrznych?

Jeżeli technologia może być uzyskana ze źródeł wewnętrznych, problemem zwykle przestaje być wybór technologii. Dalsze działania związane z pozyskaniem technologii koncentrują się na ustaleniu, jak skutecznie i sprawnie wdrożyć do praktyki propozycję, której kształt nadają wewnętrzne możliwości i przyjęte standardy rozwiązań. Jeżeli natomiast potrzebną technologię należy pozyskać ze źródeł zewnętrznych, sprawa poprawności wyboru staje się jedną z kluczowych.

Pierwsze wskazówki pod adresem nowej technologii, która ma być pozyskana w drodze transferu z zewnątrz, przynosi audyt technologiczny, realizowany w ramach analiz, służących przygotowaniu celów i strategii technologicznej. Audyt technologiczny umożliwia (za S.Łobejko):

 1. identyfikację podstawowej (bazowej? kluczowej?) technologii firmy,
 2. ocenę, czy jest ona w pełni wykorzystywana,
 3. ocenę, czy aktualna strategia przedsiębiorstwa zapewni utrzymanie przewagi konkurencyjnej,
 4. rozpoznanie aktualnych atutów i słabości technologii przedsiębiorstwa,
 5. poprawę słabych oraz wsparcie silnych stron przedsiębiorstwa.

Wyniki audytu pozwalają określić wymagania pod adresem przyszłych technologii przedsiębiorstwa i podjąć stosowne poszukiwania. W tym celu penetrowane są różnorakie źródła informacji, które mają ułatwić podjęcie decyzji, jaką technologię wybrać, gdzie można ją znaleźć oraz jak ją pozyskać.

Jednym z najważniejszych kryteriów oceny i wyboru technologii jest zwykle poziom innowacyjności potencjalnych rozwiązań.

Pomocą w procesie oceny technologii pomóc może proces weryfikacji technologii, który przebiega w następujących etapach (za J. Wiśniewska):

 • Szczegółowa analiza danego rozwiązania technologicznego,
 • Określenie własności rozpatrywanego rozwiązania (w tym ewentualnie badanie czystości patentowej),
 • Analiza specyfiki i dostępności zbliżonych rozwiązań (region, kraj, UE, rynek globalny),
 • Ustalenie rodzaju innowacji i przewagi rozwiązania rozpatrywanego nad istniejącą praktyką,
 • Badanie oddziaływania rozwiązania technologicznego na przedsiębiorstwo oraz określoną dziedzinę działalności i rozwój społeczno-gospodarczy kraju,
 • Szacowanie priorytetu badanego rozwiązania co do rozwoju i wdrożeń,
 • Analiza potencjału wdrożeniowego,
 • Uzyskanie opinii ekspertów: branżowego oraz ds. innowacji,
 • Ocena poziomu gotowości technologii, pod kątem obniżenia ryzyka niepowodzenia jej dalszego rozwoju.

Obok oceny racjonalności techniczno-ekonomicznej, przy wyborze technologii uwzględniać należy również aspiracje grup społecznych i wymogi ekologii, a w niektórych przypadkach nawet konsekwencje polityczne jej wdrożenia. Jak więc wynika z powyższego, proces wyboru i oceny technologii jest niezwykle złożony i wymaga różnorakiej wiedzy z wielu dziedzin i dyscyplin. Stąd też procesy audytu technologicznego przeprowadzają specjalnie do tego przygotowani audytorzy, wykorzystujący sprawdzone standardy postępowania.

Na wybór technologii przez przedsiębiorstwo wpływa również stopień jej znajomości przez firmę. Przykładowe podejście do wyboru technologii, w zależności od jej znajomości, przedstawiono na Rys.  1.

 

Jak wynika z powyższego rysunku, przy wysokiej znajomości technologii, dominuje pozyskiwanie rozwiązań poprzez opracowania własne bądź przejęcia firm. Przy znajomości średniej zaleca się pozyskiwanie technologii dzięki własnym opracowaniom, przejęciom oraz licencjom. Gdy znajomość technologii jest niewielka, samodzielne prace nad nią są wysoce ryzykowne. Stąd też w takich sytuacjach optymalna może być współpraca z partnerami zewnętrznymi w ramach spółki Joint Venture.

INNOKREA w ramach własnej działalności wspiera firmy w transferze technologii IT m.in. w formie outsourcingu pracowników tworzących oprogramowanie na rzecz klienta) oraz udziela licencji na wybrane rozwiązania IT (np. licencja na używanie systemu do aukcji zamkniętych).

Szerzej o zdolności firm do absorpcji technologii piszemy w następnej publikacji.

 

Skorzystaj z naszego doświadczenia i umów się na konsultacje dotyczące Twojej strategii biznesowej! Kliknij tutaj