Ewaluacja strategii IT dotyczy głównie analizy i oceny na poziomie celów strategicznych firmy - powinna określać, czy cele, zawarte w strategii, zostały osiągnięte. Przedmiotem ewaluacji strategicznych może być także analiza i ocena trafności ogólnych kierunków rozwoju technologii (wyznaczonych na etapie planowania) i ich wpływu na strategię biznesową firmy. Jednym z istotnych aspektów ewaluacji strategicznej powinna być także weryfikacja przyjętej strategii w odniesieniu do aktualnej i przewidywanej sytuacji społeczno – ekonomicznej (otoczenie makroekonomiczne firmy).

Ewaluacja strategii technologicznej IT powinna odpowiadać przede wszystkim na następujące pytania:

  • Czy wybrane zostały właściwe cele dla programu rozwoju technologii IT w firmie ?
  • Czy dokonany został właściwy dobór zasobów i ich alokacja ?
  • Czy ustalone cele dla strategii rozwoju technologii IT zostały osiągnięte ?

Ewaluacja strategii technologicznej IT jest rodzajem ewaluacji bieżącej (ang. on-going), polegającej na analizie i ocenie bieżących efektów działań strategicznych w obszarze technologii i innowacji realizowanych w firmie oraz sformułowanie rekomendacji użytecznych z punktu widzenia wdrażania danego programu rozwoju technologii IT w firmie. Ewaluacja strategii IT jest tym samym skierowana na poprawę jakości danego programu rozwoju technologii (tj. jego skuteczności, efektywności, trafności oraz adekwatności). Warto zaznaczyć, iż ewaluacja strategii powinna także odnosić się do efektów negatywnych podjętych inicjatyw oraz rozważać skutki zaniechań pewnych działań (np. analiza kosztu alternatywnego zaangażowania personelu i zasobów technicznych firmy).

W praktyce, odpowiedzialnym za ewaluację strategii technologicznej powinien być członek kadry zarządzającej firmy, gdyż wnioski i rekomendacje z tej ewaluacji dedykowane będą kierownictwu firmy. Sama ewaluacja może przebiegać np.: w formie cyklicznych spotkań przeglądowych (m.in. z osobami odpowiedzialnymi za realizację określonych zadań, wynikających ze strategii rozwoju technologii lub kierownikami projektów transferu technologii). Dodatkowo należy zapewnić monitoring wskaźników realizacji strategii IT (np. poziom kosztów utrzymaniowych i operacyjnych po wdrożeniu grupy technologii IT, liczba pracowników IT, itd.).

Dane zgromadzone i przeanalizowane w ramach ewaluacji strategii oraz rekomendacje na kolejny okres realizacji programu rozwoju technologicznego firmy powinny być gromadzone i prezentowane w okresowych raportach (np. kwartalnych). Jednocześnie zidentyfikowane błędy oraz aspekty wymagające szybkiego reagowania powinny być prezentowane w trybie konsultacji bieżących w ramach organizowanych spotkań kadry zarządzającej firmy lub dedykowanej komórki organizacyjnej (np. zespołu ds. realizacji strategii).

W ramach INNOKREA, rozwijamy własny produkt kuptam.pl (specjalistyczne narzędzie do wyprzedaży w firmie), który jest elementem naszej strategii biznesowej. Przedsięwzięcie rozwijane jest przez nas od ponad 6 lat. W ramach monitoringu tego przedsięwzięcia dokonujemy cyklicznych ewaluacji naszej strategii technologicznej IT. W tym okresie dokonaliśmy m.in. dwukrotnej zmiany strategicznej - wymieniliśmy całkowicie technologie frontendowe tego produktu. Decyzje te podjęte zostały m.in. na bazie analizy otoczenia makroekonomicznego naszej firmy i szans rozwojowych jakie zaobserwowaliśmy.